Argumenti

Argumenti
Glavna tema
Zdravje - splošno
Dodatne teme
Zdravje - duševno zdravje
Zdravje - fizično zdravje
Trajanje
5-30 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
Cilji:
Razmišljanje o temi duševnega in fizičnega zdravja
Sprejemanje argumentov drugih udeležencev
Artikuliranje svojega mnenja

Zaželeni rezultati:
Udeleženci bodo preko razmišljanj in mnenj drugih dobili nove vpoglede in ideje za lastno opolnomočenje. Izkušnje drugih bodo ustrezno evalvirali in dobili nove ideje za ohranjanje duševnega in fizičnega zdravja.
Pregled dejavnosti
Argumenti so namenjeni temu, da udeleženci razmišljajo o osebnem odnosu, ki ga imajo do določenih tematik povezanih s fizičnim in duševnim zdravjem. Preko argumentov slišijo sebe in mnenja drugih, ki se od njihovih razlikujejo ali jih potrjujejo.
Opis dejavnosti
Prostor pripravimo tako, da na eno stran sobe napišemo DA, na drugo NE. Preberemo trditev, udeležence pa prosimo, da se glede na to, ali se s trditvijo strinjajo ali ne, usedejo pod DA ali NE. Nato je vodja moderator, ki moderira pogovor tako, da z vsake strani pozove koga, da pove svoje mnenje. Pogovor poteka toliko časa, dokler se ne izčrpajo viri na obeh straneh. Vodja pa postavlja podvprašanja, ki razširjajo obzorja udeležencev. Udeleženci se po oceni vodje usedejo tudi na drugo stran in argumentirajo nasprotno, kot so argumentirali prej.
Vodja prosi udeležence, da na liste napišejo eno ali dve trditvi o drogah in se na listek ne podpišejo. Vodja nato listek pobere in z njih bere trditve, o katerih udeleženci razpravljajo.

Pomembno: Vodja ima pri tej aktivnosti vlogo, da ustvarja ozračje, kjer se nasprotne strani poslušajo in slišijo, pri tem pa ostane neopredeljen. Pomembno je, da postavlja podvprašanja, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju mnenj in podpvrašanja, ki se nanašajo konkretno na osebne izkušnje udeležencev. Namen te aktivnosti ni, da znajo udeleženci, tako kot v politiki, argumentirati svoja mnenja in prepričevati druge, da je njihovo mnenje najbolj pravilno, ampak, da razmislijo tudi o drugačnih vidikih.

Nekaj trditev:
Fizično zdravje je bolj pomembno kot duševno.
Vsak ima kdaj težave zaradi katerih potrebuje pomoč.
Težave v duševnem zdravju povzročajo stisko pri posamezniku in družini.
Viri in dodatno gradivo
Ciljna skupina:
Mladi in mladinski delavci

Metodologija:
Skupinsko in individualno delo, delo v paru, diskusija

Materiali:
Listki in pisala

Povzeto po:
Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin (str. 179). Educa, Melior.
Dodatne opombe
-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment