“Gradimo odporno skupnost”

"Gradimo odporno skupnost"
Glavna tema
Opolnomočenje in vključevanje - etnična pripradnost
Dodatne teme
-
Trajanje
30-60 minute
Način izvedbe
Notranji
Cilj(-i) in pričakovani rezultati
(Učni) Cilji:
Razvijte spretnosti reševanja problemov.
Spodbujajte sodelovanje in timsko delo.
Izboljšajte kritično razmišljanje in sposobnosti odločanja.
Spoznajte pomen uporabe lokalnih virov v izrednih razmerah.
Raziščite strategije za podporo in vključevanje razseljenega prebivalstva.

Pričakovani rezultati
Udeleženci bodo razvili praktične akcijske načrte, ki bodo uporabili razpoložljive vire in infrastrukturo svoje vasi za podporo prihajajočim prebivalcem med naravno nesrečo.
Večja ozaveščenost in razumevanje vloge lokalnih virov pri krepitvi odpornosti in zagotavljanju podpore sosednjim skupnostim v času krize.
Izboljšanje sodelovanja in veščin timskega dela, ko udeleženci sodelujejo pri vključevanju in izvajanju svojih akcijskih nač
Pregled dejavnosti
Udeleženci sodelujejo pri razvoju akcijskih načrtov za podporo sosednjim vasem, ki so jih prizadele nesreče. Razmišljajo o razpoložljivih virih in infrastrukturi v svoji skupnosti ter raziskujejo načine za zagotavljanje pomoči. Skozi skupinske razprave in vizualno predstavitev z uporabo samolepljivih listkov na zemljevidu, udeleženci pridobijo vpogled v učinkovite strategije odzivanja in pomen uporabe lokalnih virov. Ta dejavnost spodbuja sodelovanje, kritično razmišljanje in empatijo pri reševanju izzivov, s katerimi se soočajo skupnosti med nesrečami.
Opis dejavnosti
1. Za začetek moderator z udeleženci pregleda situacijo in jim pove, da je bližnja vas doživela grozno naravno nesrečo in da njeni prebivalci zdaj v skrajni sili bežijo v vas udeležencev ("Naša vas"). Moderator poudarja pomen uporabe obstoječih virov in infrastrukture svoje vasi za učinkovito podporo prihajajočemu prebivalstvu.

2. Moderator udeležence vključi v razpravo o virih, infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v njihovi vasi. Nekatera vprašanja, glejte opombe, je treba zastaviti, da vodimo udeležence.

3. Moderator razdeli udeležence v majhne skupine ali pare in prosi vsako skupino, da napne svoje možgane in razpravlja o posebnih akcijskih načrtih, ki uporabljajo razpoložljive vire in infrastrukturo vasi. Pri tem jih spodbudi, da razmislijo o vidikih, kot so stanovanja, prilagoditev infrastrukture, zagotavljanje osnovnih storitev in socialna podpora.

4. Moderator vsaki skupini priskrbi samolepljive listke in označevalce ter jim naroči, naj samolepilne listke postavijo na zemljevid vasi, ki je nastala med dejavnostjo, imenovano "Naša vas". Vsak samolepljivi list mora predstavljati poseben ukrep ali pobudo, ki se lahko izvede za podporo prihajajočim prebivalcem. Napišejo lahko kratek opis ali uporabijo simbole na samolepljivih listkih, da predstavijo svoje ideje.

5. Moderator dodeli čas, da vsaka skupina predstavi svoj akcijski načrt, jo spodbuja, naj pojasni samolepljive listke, ki so jih postavili na zemljevid. Moderator omogoča vprašanja in povratne informacije drugih udeležencev.

6. Moderator omogoča skupinsko razpravo, da se z zastavljanjem vprašanj opredelijo skupne značilnosti in sinergije med predlaganimi akcijskimi načrti (glej opombe). Cilj tega koraka je spodbuditi udeležence, da najdejo načine za integracijo različnih idej in ustvarijo celovit načrt odziva, ki učinkovito izkorišča vire in infrastrukturo vasi. Udeleženci so nato vabljeni, da razpravljajo o morebitnih izzivih in ovirah ter strategijah brainstorma za njihovo premagovanje.

7. Čas za razmislek in razpravo... Moderator udeležence vključi v refleksivno razpravo z uporabo vprašanj (glej opombe).
Viri in dodatno gradivo
Material: Veliki listi papirja ali papirja za flip chart, samolepljivi lističi, označevalci, materiali za risanje
Zunanji viri/povezave
Povzeto po aktivnosti "Naša vas" v "T-KIT 7 Evropsko državljanstvo v mladinskem delu". https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261290/T-Kit+on+European+Citizenship.pdf/7beade8c-aa21-9855-8fc6-6b53481ece2b
Dodatne opombe
Trajanje aktivnosti:
Uvod (korak 1): 5 minut
Razprava (2. korak): 5 minut
Skupinska možganska nevihta (3. korak): 5 minut
Načrtovanje akcije (4. korak): 15 minut
Predstavitev in povratne informacije (5. korak): 10 minut
Integracija in izvedba (6. korak): 10 minut
Razmislek in razprava (7. korak): 10 minut
Razprava o razpoložljivih virih (2. korak)
Katere posebne vire ima naša vas, ki bi jih lahko uporabili za podporo prihajajočim prebivalcem v primeru naravne nesreče?
Ali obstajajo prazne stavbe ali prostori, ki bi jih bilo mogoče spremeniti za zagotavljanje začasnega zatočišča prihajajočim prebivalcem?
Kako lahko našo obstoječo infrastrukturo, kot so ceste, komunalne storitve in komunikacijski sistemi, uporabimo za zagotavljanje varnosti in dobrega počutja prihajajočega prebivalstva?
Katere osnovne storitve, kot so zdravstveno varstvo, hrana in voda, lahko naša vas zagotovi za podporo takojšnjim potrebam prihajajočih prebivalcev?
Ali obstajajo organizacije skupnosti, lokalna podjetja ali družbene skupine, ki lahko prispevajo svoje vire, spretnosti ali strokovno znanje pri pomoči prihajajočim prebivalcem?
Integracija in izvajanje (6. korak)
Katere so skupne teme ali zamisli, ki so se pojavile v različnih predstavljenih akcijskih načrtih?
Kako lahko združimo in vključimo te zamisli, da bi ustvarili celovit načrt odziva?
Ali obstajajo prekrivajoči se ukrepi ali pobude, ki jih je mogoče konsolidirati ali racionalizirati?
Kateri so morebitni izzivi ali ovire, na katere lahko naletimo pri izvajanju teh akcijskih načrtov?
Kako lahko premagamo te izzive in zagotovimo uspešno izvedbo odzivnega načrta?
Ali so za učinkovito izvajanje predlaganih ukrepov potrebni dodatni viri ali podpora?
Kako lahko dajemo prednost akcijskim načrtom na podlagi njihovega morebitnega učinka in izvedljivosti?
Kako lahko zagotovimo usklajevanje in sodelovanje med različnimi zainteresiranimi stranmi, vključenimi v odzivna prizadevanja?
Razmislek in razprava (7. korak)
Kako je upoštevanje razpoložljivih virov in infrastrukture vplivalo na razvoj vaših akcijskih načrtov?
Kakšne so prednosti in omejitve virov vaše vasi pri odzivanju na naravno nesrečo in podpori prihajajočim prebivalcem?
Kako lahko predlagani ukrepi na samolepljivih listkih prispevajo k učinkovitemu odzivu in podpirajo dobro počutje prihajajočih prebivalcev?
Kako ta vaja poudarja pomen uporabe lokalnih virov in infrastrukture v izrednih razmerah?
Kako je ta scenarij povezan z resničnimi izzivi, s katerimi se soočajo skupnosti in države?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment